Smart Patrol

Nieuws

Goed op de hoogte

Nieuwsbericht

Waardevolle inzichten, ideeën en actiepunten BVLOS-sessie

BVLOS (vliegen buiten het zicht van de piloot) is cruciaal voor de het toekomstige netwerk van Drone2Go. Tijdens de gehouden BVLOS-sessie met de sector, beleid en inspectie is het luchtrisico uitgediept. Hieruit kwamen waardevolle inzichten, ideeën en actiepunten uit naar voren. Hieronder wordt ingaan op de inzichten die de zeven gehouden sessies hebben opgeleverd.

Wat is 100%?: wat is de gewenste mate van zichtbaarheid en betrouwbaarheid van de systemen en data die gebruikt worden voor onbemand vliegen?

Deelnemers in deze sessie erkenden dat er geen absolute garantie is voor de zichtbaarheid en betrouwbaarheid van de systemen en data die gebruikt worden voor onbemand vliegen, maar dat er wel een acceptabel risiconiveau moet worden vastgesteld. Ze bespraken de methoden en criteria voor het testen en valideren van de systemen en data, en de rol van de autoriteiten bij het toezicht. Voorgesteld werd om lokaal te beginnen bij twee corridors.

A-Typical: wat is de definitie en de toegevoegde waarde van atypisch luchtruim, waar onbemande vluchten dichtbij objecten of infrastructuur kunnen plaatsvinden?

Tijdens deze sessie werd het atypisch luchtruim als een specifiek gebied definieerden, waar onbemande vluchten dichtbij objecten of infrastructuur kunnen plaatsvinden, met uitzondering van potentiele landingsplaatsen. Tot 100ft boven grond/water waar bemand verkeer niet komt of landt.  Eerste stappen die gezet moeten worden volgens de groep zijn gesprekken met laagvliegers organiseren, de definitie van een object vaststellen en een overzicht van potentiele landingsplaatsen in kaart brengen.

Remain well clear: hoe kunnen bemande en onbemande luchtvaartuigen elkaar zien en ontwijken in het lage luchtruim?

Uit de sessie kwam naar voren dat Iedereen is het erover eens dat er een gemeenschappelijk beeld nodig is van de situatie in het luchtruim. Hierbij moet zowel bemande als onbemande luchtvaartuigen real-time informatie kunnen delen en ontvangen. Er zijn echter nog veel afspraken/regels nodig zoals bijvoorbeeld dezelfde referentie aanhouden voor hoogte, wie heeft er voorrang, definitie van very low level en het uitbreiden van flightrules tav zichtbaarheid.

Detect and avoid: wat is de stand van de technologie en de eisen voor detectie en ontwijking van andere luchtvaartuigen en obstakels?

De huidige stand van zaken rondom de technologie werd gedeeld. Evenals de eisen voor detectie en ontwijking van andere luchtvaartuigen en obstakels, en de knelpunten die nog moeten worden opgelost. Out of the box werd een nieuwe optie benoemd: Surveillance Mandatory Zone (SMZ) als alternatief voor de Transponder Mandatory Zone (TMZ) en een opmaat naar U-space. Onderzoeksonderwerpen waren bijvoorbeeld: Is de Remote ID, hoewel ontworpen met andere doelstellingen, ook bruikbaar als zichtbaarheidsmiddel voor drone-drone verkeer onderling? En wat is de nauwkeurigheid van de e-conspicuity devices / en wat is de betrouwbaarheid van de datalink.

U-space services: welke diensten kunnen bijdragen aan het mogelijk maken van BVLOS operaties, zoals informatievoorziening, vluchtautorisatie, verkeersmanagement en dynamisch luchtruimbeheer?

De deelnemers identificeerden de belangrijkste services die kunnen bijdragen aan het mogelijk maken van BVLOS operaties, zoals informatievoorziening, vluchtautorisatie, verkeersmanagement en dynamisch luchtruimbeheer. Ze bespraken de vereisten en voorwaarden voor deze diensten, en de stappen en actoren die nodig zijn voor de ontwikkeling en implementatie ervan.

Flight notifications en hoogte informatie werden nader uitgewerkt.

Duurzame inbedding: hoe kunnen we een goede balans vinden tussen de belangen van de verschillende luchtruimgebruikers en stakeholders?

Het belang van een integrale aanpak voor het luchtruimbeheer kwam uit deze sessie duidelijk naar voren. Hierbij moet rekening gehouden worden met de diverse belangen en behoeften van de verschillende gebruikers en stakeholders. Er is behoefte aan een multi-stakeholder governance die dynamisch en adaptief van aard is. Als eerste stap werd benoemd om een referentiekader voor BVLOS-vluchten te maken, die als basis dient voor het definiëren van de regels en richtlijnen voor BVLOS-vluchten.

Benodigde financiële middelen: wie is verantwoordelijk voor de financiering en het beheer van de benodigde infrastructuur en diensten voor onbemand vliegen?

In deze groep werd er gesproken over de kosten en baten van de infrastructuur en diensten die nodig zijn voor onbemand vliegen, en de verdeling daarvan over de verschillende partijen. Ze verkenden de mogelijkheden en modellen voor de financiering en het beheer van deze infrastructuur en diensten, en de invloed daarvan op de markt en de concurrentie. Er kwamen twee prioriteiten uit: maak zichtbaar wat er in de lucht is en inventariseer de noodzakelijke data.

De gehouden sessies leverden veel inzichten, ideeën en actiepunten op. Deze zullen verder uitgewerkt en besproken worden in de komende periode. De eerste uitkomsten worden begin volgend jaar ingebracht in een gezamenlijk managementoverleg van DGLM en ILT.

Nieuwsbrief

Schrijf je in en ontvang 4x per jaar onze nieuwsbrief.

Gerelateerd nieuws