Smart Patrol

Nieuws

Goed op de hoogte

Nieuwsbericht

Beleidsvisie en actieplan drones

Daarna is het nu de beurt aan het actualiseren van de beleidsvisie, die moet helpen het scala aan mogelijkheden die drones bieden ten volle te benutten en tegelijkertijd de veiligheid, leefbaarheid en privacy te borgen.
Nieuwe ontwikkelingen lukken immers alleen wanneer ze maatschappelijk draagvlak kennen. Meer dan een beleidsvisie is er behoefte aan een actieplan om de drone ontwikkelingen te richten, te stimuleren waar nuttig en in te kaderen waar nodig. Waar de technologische ontwikkelingen snel gaan, zal het actieplan wendbaar moeten zijn om mee te bewegen, te versnellen waar gepast en Nederlanders, jong en oud, erbij te betrekken. Het ministerie van I&W heeft adviesbureau Technolution gevraagd deze opdracht uit te voeren. Het rapport is gepubliceerd op: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/11/18/drone-beleidsvisie-en-actieplan

De innovatie die drones brengen zowel in technologie als in denk- en werkwijzen, samen met de te verwachte alomtegenwoordigheid van drones in ontwikkeling en toepassing, maakt dat we onszelf ook de kritische vragen moeten stellen: ‘op welke wijzen kunnen drones nog meer ons leven binnentreden?’, ‘wat kunnen drones nog meer aan veranderingen teweegbrengen in ons leven, onze steden en onze natuur?’ en ‘wie gaan er uiteindelijk het meest profiteren van de komst van drones?’.
Vragen die zich vertalen in opgaven voor Nederland als samenleving. Daarmee ook in vragen voor
het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, maar zeker ook de andere stakeholders zoals kennisinstituten markpartijen en andere overheden..
Vooralsnog onderscheiden we zes opgaven voor de komende jaren. De eerste drie van die opgaven focussen op de veiligheid van de drone zelf ongeacht het toepassingsgebied en op het veilige en maatschappelijk acceptabele gebruik van drones Dit zijn:
1. Toelating, inspectie & toezicht;
2. Gebruik van de ruimte om ons heen (U-Space);
3. Afvangen negatieve effecten dronegebruik.

De navolgende twee opgaven focussen op het wegnemen van de weerstanden en belemmeringen in het veilig en maatschappelijk acceptabel inzetten van drones, namelijk:
4. Ontsluiten van het potentieel dat drones bieden;
5. Ontwikkelen van interesse, kennis en kunde bij de volgende generatie professionals (de
“nieuwe aanwas”).
Deze vijf opgaven komen samen in de zesde en vooralsnog laatste opgave:
6. Samen vormgeven aan de Publieke Business Case.
Voor elk van deze opgaven geldt dat de ‘nieuwe werkelijkheid’ van drones, die laat zich vangen in
een drietal regels welke in de onderstaande tekst box zijn gevat. Deze ‘nieuwe werkelijkheid’ moet
worden ingebed in al onze denk- en werkprocessen.

Nieuwsbrief

Schrijf je in en ontvang 4x per jaar onze nieuwsbrief.

Gerelateerd nieuws